Znajdź lepszą pracę! Zostaw CV!

Kojarzymy firmy z ludźmi.

 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu najPraca.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl.

Administrator serwisu najPraca.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu najPraca.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna może być użytkownikiem pod warunkiem, że jest pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wymóg o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy korzystania z usług serwisu, które polega tylko na przeglądaniu treści ogłoszeń. Wszelkie inne (aniżeli przeglądanie treści ogłoszeń) formy korzystania z serwisu, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń, odpowiadanie na treść ogłoszeń i inne formy kontaktowania się z innymi użytkownikami są zastrzeżone dla użytkowników pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. serwis najPraca.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie najpraca.pl, składających się na serwis najPraca.pl, , umożliwiający między innymi przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie oraz nieodpłatne, czasowe umieszczanie ogłoszeń w celu udostępnienia ich innym użytkownikom.

 3. ogłoszenie – umieszczone przez użytkownika posiadającego aktywne konto w serwisie nieodpłatne, czasowe ogłoszenie zawierające ofertę pracy z opisem tylko jednego stanowiska pracy, zamieszczone zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu. Długość publikacji ogłoszenia wynika z funkcjonalności serwisu aktualnej na dzień zamieszczenia ogłoszenia.

 4. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.najpraca.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

 5. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis najPraca.pl i na których - w ramach serwisu najPraca.pl – zamieszczane są ogłoszenia oraz wszelkie inne treści umieszczone przez użytkownika w serwisie.

 6. konto – założone przez użytkownika serwisu najPraca.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalności, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Grupa Wirtualna Polska w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu najPraca.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i założenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

 7. profil użytkownika – miejsce w serwisie najPraca.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu najPraca.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu najPraca.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu najPraca.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne, czasowe zamieszczanie ogłoszeń, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie najPraca.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu najPraca.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie najPraca.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).

 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie prawa do serwisu najPraca.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu najPraca.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

  1. przeglądać serwis, w tym ogłoszenia umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

  2. zamieszczać w serwisie ogłoszenia zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu najPraca.pl,

  3. wysyłać do innych zarejestrowanych użytkowników posiadających aktywne konta w serwisie najPraca.pl komunikaty (jak również otrzymywać komunikaty) poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami,

  4. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu najPraca.pl

 6. Warunkiem korzystania z serwisu najPraca.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu najPraca.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu najPraca.pl polegające na umieszczaniu w serwisie ogłoszeń oraz innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczenia ogłoszenia lub innych treści oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

 7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu najPraca.pl jest Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Grupa Wirtualna Polska przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe tzn. imię, nazwisko, login, adres email jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.

 8. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie najPraca.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez Grupa Wirtualna Polska, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu najPraca.pl Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu najPraca.pl.

 9. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach serwisu najPraca.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 10. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez użytkownika w ramach serwisu najPraca.pl jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 11. Za skutki działań użytkownika polegających na: zamieszczeniu danego ogłoszenia (w szczególności za wszelkie błędy lub nieścisłości dotyczące danego ogłoszenia – zawartego w nim opisu, danych kontaktowych), lub innych treści w serwisie najPraca.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych ogłoszeń lub innych treści w serwisie najPraca.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkowników zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści (w szczególności ogłoszeń) w serwisie.

 12. Użytkownik korzystając z serwisu najPraca.pl poprzez zamieszczenie określonego ogłoszenia lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań a wykonywanie tych praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

 13. Z tytułu korzystania z serwisu najPraca.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu najPraca.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie.

 14. Z serwisu najPraca.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu najPraca.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu najPraca.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu najPraca.pl jak również zamieszczać w nich ogłoszenia lub w inny sposób korzystać z serwisu zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu, jako użytkownicy posługujący się określonym oznaczeniem. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.najpraca.pl w części poświęconej funkcjonalności).

 15. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu najPraca.pl są dobrowolne.

 16. Treści zamieszczane przez użytkowników stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.

 17. Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie najPraca.pl, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta droga mailową na adres info@najpraca.pl. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta (w szczególności zamieszczone przez użytkownika ogłoszenia), bez możliwości jego późniejszego odtworzenia.

 18. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:

  1. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,

  2. kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem najPraca.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, terminie wygaśnięcia ogłoszenia itp.).

 19. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

 20. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem konta użytkownika.

 21. Każdy użytkownik serwisu najPraca.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

  1. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie najPraca.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

  2. zamieszczanie w ogłoszeniu treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem,

  3. podawanie w ogłoszeniu nieprawdziwych informacji,

  4. podszywanie się pod inne osoby,

  5. naruszanie tajemnicy korespondencji,

  6. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

  7. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu najPraca.pl na inną osobę bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska,

  8. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.

 22. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usuniecie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności punktu 21 a-h Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego ogłoszenia, opisu lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

 23. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis najPraca.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu najPraca.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu najPraca.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

 24. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu najPraca.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu najPraca.pl (http://www.najpraca.pl) stosowną informację.

 25. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu najPraca.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl.

 26. W ramach serwisu najPraca.pl Grupa Wirtualna Polska użytkowników po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego może zgłosić takie naruszenie poprzez wysłanie e-maila na adres info@najpraca.pl. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2.pl).

 27. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu najPraca.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu najPraca.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu najPraca.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu najPraca.pl.

 28. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu najPraca.pl dostępne są na stronie http://www.najpraca.pl. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu najPraca.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu najPraca.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

 29. W ramach przewidzianej dla serwisu najPraca.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie ogłoszeń przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik zamieszczając ogłoszenia w serwisie najPraca.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych ogłoszeń przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis najPraca.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu najPraca.pl.

 30. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte z serwisu przez Grupa Wirtualna Polska z przyczyn określonych w Regulaminie w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu najPraca.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania ogłoszeń lub innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, a także na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie plików w serwisie najPraca.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich plików, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie:

  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu najPraca.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności za legalność zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń, niedotrzymywanie warunków zatrudnienia,

  2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie najPraca.pl, w tym w szczególności za treści ogłoszeń, (w tym za ich prawdziwość i rzetelność) i szkody wynikłe z tego tytułu,

  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu najPraca.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,

  5. za korzystanie przez osoby trzecie z umieszczonych w serwisie ogłoszeń w innych celach niż związane z dostępną funkcjonalnością serwisu najPraca.pl,

  6. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego ogłoszenia lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

  7. mając na uwadze darmowy charakter serwisu najPraca.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu najPraca.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu najPraca.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

 31. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu najPraca.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: info@najpraca.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

 32. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie głoszenia oraz inne treści umieszczane w serwisie najPraca.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu najPraca.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu najPraca.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

 33. Grupa Wirtualna Polska nie weryfikuje zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń w serwisie najPraca.pl.

 34. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis najPraca.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu najPraca.pl.

 35. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek ogłoszenia lub inne treści (w szczególności zamieszczając zdjęcie, opis) w serwisie najPraca.pl wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

 36. Użytkownik zakładając konto oraz umieszczając w serwisie najPraca.pl ogłoszenie upublicznia swoje dane (w szczególności dane kontaktowe) w serwisie, w zakresie samodzielnie przez siebie określonym. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie każdorazowo może decydować o zakresie udostępnionych w serwisie danych (w ramach bieżącej funkcjonalności), w tym w szczególności może ustalić jakie dane udostępnia przy danym ogłoszeniu.

 37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.najpraca.pl/regulamin.

 38. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie http://www.najpraca.pl/regulamin obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgonie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie z serwisu najPraca.pl po tej dacie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 39. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.